Privacy Statement Massagepraktijk Dekker

Massagepraktijk Dekker, gevestigd aan Hugopoortmanstraat 26 in IJssesltein(stad), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

https://massagepraktijkdekker.nl

Bezoek adres:
Hugopoortmanstraat 26
3404 AK IJsselstein
Telnr: 06 – 467 850 20

Persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk Dekker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk Dekker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Door onze masseurs, conform de richtlijnen van het NGS, kan een cliënten dossier worden bijgehouden.
Dit kan per masseur worden gedaan. Alleen behandelende masseurs van jouw behandeling hebben toegang tot deze dossiers.

Het dossier wordt bijgehouden om onze massage dienst optimaal af te stemmen op jouw behoefte.
Een cliënten dossier kan ten alle tijden door jouw worden opgevraagd. Indien dit dossier dan ook aanwezig is zullen we je inzage geven.
Het cliënten dossier wordt niet gedeeld met derden en is alleen toegankelijk door onze eigen masseurs.
Indien je meer dan 7 jaar niet meer bent behandeld door een van onze masseurs vernietigen we je dossier automatisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportmassage Phoenix en U-Track) tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zodra je langer dan 7 jaar geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten worden je gegevens automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk Dekker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Anders dan onze wettelijke verplichtingen worden er nooit gegevens verstrekt aan derden. Eventuele gesprekken met trainers worden gevoerd in jouw bijzijn. Onze masseurs zijn in dit soort gesprekken terughoudend met het verstrekken van informatie en zullen vooraf aan zo’n gesprek met jouw afstemmen welke informatie er met de trainer zal worden gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Massagepraktijk Dekker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Dekker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@massagepraktijkdekker.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Massagepraktijk Dekker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massagepraktijk Dekker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@massagepraktijkdekker.nl.

Massagepraktijk Dekker heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen: